25,610,633 reviews

5,181 brands
457,840 products
Diplotop - product comparison - gathers CANDY C 105 TXT PLCZEN 41016228 ND users reviews, tests and opinions.With a data base of unprecedented wealth, 106 reviews for the CANDY C 105 TXT PLCZEN 41016228 ND, Diplotop compares the CANDY C 105 TXT PLCZEN 41016228 ND with its competitors in order to find the best.

Sponsored Links

Download your CANDY C 105 TXT PLCZEN 41016228 ND user guide or user manual

Search
Brand or manufacturer:
Reference :

All CANDY reference numbers
The most popular CANDY products
Find the best products
Car
GPS
Laptop & Notebook
Printer
TV
Home Cinema Projector
Home Cinema Amplifier
MP3 Player
Mobile Phone
Washing Machine
Breadmaker
Fridge
Iron
Sewing Machine
Vacuum Cleaner
Digital Camera
Digital Camcorder & Video Recorder
Blu-ray Player
Car Seats
Stroller
Mower
Sander
Drill
...
High-performance Reliability
Ease of use Value for money

CANDY C 105 TXT PLCZEN 41016228 ND Reviews

Its users find the CANDY C 105 TXT PLCZEN 41016228 ND practical and user-friendly.They find it reliable., They mostly agree on this point. You can look at the CANDY C 105 TXT PLCZEN 41016228 ND forum to identify problems that users have come across and the suggested solutions.

On average, its users are satisfied with its efficiency, But their opinions differ slightly. They give it a good score for its value for money You can download the CANDY C 105 TXT PLCZEN 41016228 ND user manual to ensure that its features correspond to your needs.
Sponsored Links
Manual abstract:
Po ustawieniu nowej godziny na wyÊwietlaczu ukae si´ pytanie: ,,ustawienie czasu" Ustawienie czasu Istniejà dwa sposoby wybierania trybu czasu: pierwszy z nich naley wybraç wtedy, gdy uytkownik chciaby, aby program zakoczy si´ lub rozpoczà o konkretnej godzinie, np. o godz. Tryb ten zwany jest trybem czasu rzeczywistego. Wykorzystujàc funkcj´ koca programu (lub opóênionego startu) moemy przedstawiç przykadowy widok wyÊwietlacza w przypadku wybrania trybu czasu rzeczywistego. WITAJ! 00. 00 Komunikat ten wyÊwietlany jest przez krótki czas, w którym urzàdzenie rozpoznaje wybrany program. Gdy urzàdzenie jest ju gotowe, na wyÊwietlaczu pojawiajà si´ informacje dotyczàce danego programu i w tym momencie uytkownik moe zaprogramowaç urzàdzenie. Przykad: 10 BAWELNA BIALA INTENSYWNE KONIEC PROGR. O 18:00 Zgodnie z powyszym przykadem, ustawiajàc godzin´ koca programu uytkownik sprawi, e wykonywanie programu zakoczy si´ o godzinie 18. Drugi sposób polega na tym, e koniec programu lub opóêniony start programuje si´ przez dodawanie godzin; np. program ma zakoczyç si´ po pótorej godzinie. Tryb ten zwany jest trybem czasu wzgl´dnego. Wykorzystujàc funkcj´ koca programu (lub opóênionego startu) moemy przedstawiç poniszy przykad. 90 WejÊcie do menu Przed wejÊciem do menu pralki Infotext naley pami´taç, e podczas kadej operacji mamy 30 sekund na dokonanie wyboru. Po upywie tego czasu wyÊwietlacz powróci do postaci startowej i aby móc kontynuowaç programowanie, naley ponownie wejÊç do menu Infotext. Poczàwszy od tego stadium mona programowaç menu. Naley przez 5 sekund utrzymaç wciÊni´te jednoczeÊnie przyciski: ( ) i( ) do chwili, w której zabrzmi sygna dêwi´kowy. WciÊni´cie przycisku ( ) umoliwia zmian´ opcji menu. Aby potwierdziç i wprowadziç jakàÊ opcj´ naley wcisnàç przycisk ( ). Ustawianie j´zyka Pralka jest ustawiona automatycznie na j´zyk angielski...

Ease of use
The users were asked the following question :

Is the C 105 TXT PLCZEN 41016228 ND easy to use?

106 users answered questions and rated the product on a scale of 0 to 10. The rating is 10/10 if the CANDY C 105 TXT PLCZEN 41016228 ND is very user-friendly.

The reviews (rough results) are presented in the following graph :

1433107161013732
012345678910

By leaving the mouse on a column for a few seconds, you can see the number of people who voted to make up the score that appears in the horizontal axis.

Statistical data :

= 7.05
= 2.71

The average score balanced by the number of reviews is 7.05 and the standard differential is 2.71.
High-performance
The users were asked the following question :

Is the C 105 TXT PLCZEN 41016228 ND highly efficient?

106 users answered questions and rated the product on a scale of 0 to 10. The rating is 10/10 if the CANDY C 105 TXT PLCZEN 41016228 ND is, in its domain, the best on a technical level, the one offering the best quality, or offering the largest range of options.

The reviews (rough results) are presented in the following graph :

041591012719831
012345678910

By leaving the mouse on a column for a few seconds, you can see the number of people who voted to make up the score that appears in the horizontal axis.

Statistical data :

= 7.19
= 2.58

The average score balanced by the number of reviews is 7.19 and the standard differential is 2.58.
Reliability
The users were asked the following question :

Is the C 105 TXT PLCZEN 41016228 ND reliable, sturdy?

106 users answered questions and rated the product on a scale of 0 to 10. The rating is 10/10 if you think that the CANDY C 105 TXT PLCZEN 41016228 ND is a sturdy product, which will last a long time before breaking down.

The reviews (rough results) are presented in the following graph :

221579148171229
012345678910

By leaving the mouse on a column for a few seconds, you can see the number of people who voted to make up the score that appears in the horizontal axis.

Statistical data :

= 7.23
= 2.59

The average score balanced by the number of reviews is 7.23 and the standard differential is 2.59.
Value for money
The users were asked the following question :

Is the C 105 TXT PLCZEN 41016228 ND good value for money?

106 users answered questions and rated the product on a scale of 0 to 10. The rating is 10/10 if you think that the CANDY C 105 TXT PLCZEN 41016228 ND is really not expensive considering its features.

The reviews (rough results) are presented in the following graph :

1313812126131928
012345678910

By leaving the mouse on a column for a few seconds, you can see the number of people who voted to make up the score that appears in the horizontal axis.

Statistical data :

= 7.31
= 2.56

The average score balanced by the number of reviews is 7.31 and the standard differential is 2.56.

Contact Diplotop team
The main brands
The best products
The most reviewed products
The new products
Sitemap
Rss
References starting with letter A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.